ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Structure – Function of Catalytic Materials

Industrial Catalytic Processes

Catalytic Transformation Processes

Catalysis for High Added-Value Chemicals

Catalytic CO2 Transformation

H2-Related Catalytic Processes

Molecular Catalytic Mechanisms

Electro- & Photocatalysis

Green Fuels – Biodiesel

  • Επίσημη γλώσσα του συμποσίου είναι η ελληνική. Ωστόσο, ενθαρρύνονται οι ομιλητές να προετοιμάσουν τις παρουσιάσεις τους στα Αγγλικά ή και να παρουσιάσουν τις ομιλίες τους στα Αγγλικά.
  • The official language of the Conference is Greek. However, the speakers are invited to prepare their presentation in English.